• Wychodząc na przeciw propozycjom kandydatów na kierowców w celu dopasowania się do możliwości uczestniczenia w szkoleniu, rozszerzam asortyment kursów na prawo jazdy kat.B:

  •  KURS WEEKENDOWY-To cykl 4 spotkań odbywających się w dwa kolejno po sobie następujące weekendy. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów realizowane są w godzinach od 9:00 do 13:00  w soboty i niedziele /zamiast niedzieli- możliwość zamiany na 2x w piątek od g.18./. Jazdy praktyczne w weekendy i w tygodniu. Minimalna ilość osób uczestniczących w kursie – pięć. Termin rozpoczęcia dowolny. Cena kursu -1800PLN.
  •  KURS WIECZOROWY- To cykl 5 spotkań odbywających się w tygodniu. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów realizowane są w godzinach od 18:00 do 21:00  w dniach roboczych tygodnia. Jazdy praktyczne umawiamy indywidualnie. Minimalna ilość osób uczestniczących w kursie – pięć. Termin rozpoczęcia dowolny. Cena kursu -1700PLN
  • KURS PORANNY- To cykl 4 spotkań w formie zajęć - wykładów w godzinach porannych stanowiących odrębne bloki tematyczne. Dni zajęć ustalają uczestnicy kursu Zajęcia teoretyczne w godzinach od 9:00 do 13:00  w dniach tygodnia. Minimalna ilość osób uczestniczących w kursie – pięć. Termin rozpoczęcia dowolny. Cena kursu -1600PLN
  • KURS EKSPRESOWY-   To najszybsze szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B. Kurs realizowany jest w okresie 18 dni, rozpocząć można w każdym czasie, a grafik jazd układa osoba szkolona. Termin rozpoczęcia dowolny. Cena kursu -2000PLN.
  • e-KURS :Teorii uczysz się w domu w dowolnym tempie. To kurs nauki jazdy bez teorii stacjonarnej, ale z e-learningiem, możliwość spotkań konsultacyjnych i wszystkimi materiałami potrzebnymi do samodzielnej nauki przygotowującej do egzaminu na prawo jazdy. Jazdy praktyczne umawiamy indywidualnie.Termin rozpoczęcia dowolny. Cena kursu -1500PLN.        

Z każdą osobą podpisana będzie umowa, konieczna wpłata wpisowa 1/5 ceny kursu. Każda osoba otrzyma materiały do nauki: Podręcznik kierowcy kat.B, Podręcznik praktycznej nauki jazdy, Testy egzaminacyjne takie jak na egzaminie państwowym.


OKRES PRÓBNY OD czerwca 2018 r.

SZCZEGÓŁY W DALSZEJ CZĘŚCI

Kiedy mogę rozpocząć kurs ?
Kurs prawa jazdy możesz rozpocząć 
3 miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Egzamin państwowy /teoretyczny i praktyczny/ zdajemy po ukończeniu 18 lat.


Rozpoczęcie kursu w każdą  środę miesiąca  o godz.16 po uzyskaniu PKK w Wydziale Komunikacji Starostwa

 

ZAPISY CODZIENNIE W OŚRODKU, TELEFONICZNIE:
 tel.kom.: 661 435 741  
  lub : 661 465 844 

Istnieje również możliwość zapisania się poprzez "FORMULARZ KONTAKTOWY" w kontaktach- będzie uwzględnione po wpłacie na konto osrodka wpisowego w wysokości 200 zł


W celu zapisania się na kurs prawa jazdy niezbędny jest PKK /profil kandydata na kierowcę/. Należy zgłosić się osobiście w wydziale komunikacji wraz z niezbędnymi dokumentami. W Ośrodku pomożemy je skompletować.

W  każdy wtorek od godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu, lekarz przeprowadza badania lekarskie dla kandydatów na kierowców i wydaje stosowne Orzeczenie lekarskie.

ORZECZENIE LEKARSKIE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ NA UL.ŻEROMSKIEGO W GODZ.PRACY  

KURS OBEJMUJE:                                 
 
Szkolenie TEORETYCZNE  - minimum 30godz.lekcyjnych /45 min/
Szkolenie PRAKTYCZNE- minimum 30 godz./ZEGAROWE/
MOŻNA SKORZYSTAĆ z  praktycznego szkolenie uzupełniającego - 50 zł za 1 godz.

Opłaty za kurs i praktyczne szkolenia uzupełniające
 mozna dokonywać w Ośrodku lub na konto: BARTKÓW JÓZEF OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LEKCJA

Nr konta: BANK MILLENIUM
20 1160 2202 0000 0003 0581 1083

 
 ZAJĘCIA TEORETYCZNE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PODANYM  W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU, lub na portalu osk po zalogowaniu się
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - W DOGODNYCH GODZINACH  DLA SZKOLONYCH

WAŻNE INFORMACJE !! 
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest uzyskanie profilu kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji Starostwa-  niezbędne dokumenty:

1."Wniosek..." -druk oryginalny wypełniony w wydziale komunikacji
2. dowód osobisty lub ważny paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu /do wglądu/ 
3. wyraźną kolorową fotografię / zmiana od 24 lutego 2016/ o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; (§ 5. 1. wyżej wymienionego rozporządzenia).
4. "Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów"
 5. pisemna zgodę rodziców / obydwojga/ lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, a ubiega się o prawo jazdy

OKRES PRÓBNY OD CZERWCA 2018R

Nowe Zasady -podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. tekst jednolity w Dz.U. 2015 r. poz. 155 - Rozdział 14, oraz Rozp. MTBiGM z dn.17 czerwca 2013 r. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 809 w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.      Od CZERWCA 2018r. wchodzą w życie zmiany dotyczące okresu próbnego i ograniczeń dla świeżo upieczonych kierowców.

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyska po tym terminie prawo jazdy kategorii B, trwać będzie 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie jej wydany ten dokument.
1. W okresie próbnym kierowca będzie obowiązany:
1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
- kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez WORD w formie zajęć teoretycznych trwających 2 godziny (płatny ok.100 zł.)
- praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy w formie ćwiczeń praktycznych trwających 1 godzinę (płatne- ok. 200 zł)
2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.
3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

2. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie:
1) przekraczanie prędkości 50 km/godz. na obszarze zabudowanym, 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
2) kierowanie pojazdem nieoznakowanym nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego;
3) podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
4) osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. B.

3. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:
1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawi w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem;

4. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekaże niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.
5. Starosta prześle kierowcy i administratorowi centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego.
6.Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku: popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; / Dz. U. 2015 r. poz.155 Art.103ust.1pkt 2 lub 3/ Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom po raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem.  
WNIOSEK : Jeżeli osoba nie przedstawi w terminie wymaganych zaświadczeń o ukończonym kursie reedukacyjnym lub obowiązkowych teoretycznym i praktycznym w WORD  będzie miała ZATRZYMANE PRAWO JAZDY a w celu jego odzyskania musi przedstawić wymagane zaświadczenia przed upływem roku od wydania decyzji o zatrzymaniu, w innym wypadku będzie musiała zdawać jeszcze raz egzamin państwowy jako kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Cofnięte uprawnienia będzie miał każdy, kto w okresie próbnym dokona 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  w komunikacji lub 1 przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu  lub ponownie przekroczy 24 punkty karne w okresie 5 lat od wydania decyzji o konieczności odbycia kursu reedukacyjnego. Wtedy niestety należy przystąpić do kursu nauki jazdy i egzaminu od nowa

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B w każdy wtorek PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU od godz.16 lekarz przeprowadza badania lekarskie i wydaje "Orzeczenia o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami" 100 PLN
B KAŻDA ŚRODA MIESIĄCA o godz.16.00 1 400 PLN
B KURSY: weekendowy, poranny, wieczorowy, e-kurs, ekspresowy- wg opisu w kursach